Arvskifte

När bouppteckningen efter den avlidne är klar ska så småningom arvet fördelas.  Lagen säger att det över arvskifte skall upprättas en handling som skrivs under av delägarna. En sådan handling kallas arvskiftesavtal. Det finns ingen tidsgräns för när ett arvskifte skall förrättas men det är ofta en fördel att inte vänta alltför länge utan påbörja arbetet kort efter bouppteckningens registrering.

 

Arvskiftesavtalet innehåller bland annat en redovisning över boets förvaltning sedan dödsdagen, de överenskommelser som gjorts mellan arvingarna samt en slutlig redovisning över hur arvet ska fördelas. Om det finns ett testamente som vunnit laga kraft ska det verkställas enligt den avlidnes förordnanden.

 

Om den avlidne var gift ska också en bodelning förrättas innan arvet fördelas. Vanligtvis skriver man ett avtal om bodelning och arvskifte i samma handling som samtliga inblandade undertecknar.

 

Om det fanns fastigheter i dödsboet krävs ett skriftligt arvskifte eller beslut från bodelningsförrättare eller skiftesman för att Lantmäteriet ska bevilja lagfart på fastigheten.

 

Det är inte alltid som arvingarna kan komma överens om ett arvskifte och då kan ett första steg mot en lösning vara att parterna anlitar var sitt ombud som kan se saken med nya ögon och vet vilka rättigheter du har och hur du bäst tillvaratar dem. Ombuden är också vana vid frågeställningar som kan komma upp vid ett arvskifte och duktiga på att förhandla fram en lösning i de frågor ni inte kan enas om.
Ibland går det dock inte att enas och då utser tingsrätten en boutredningsman eller skiftesman som fattar beslut om tvångsskifte. Boutredningsmannen eller skiftesmannen är advokat eller jurist och övertar dödsboet för att sedan fördela det enligt lag eller testamente. Vem som helst av dödsbodelägarna kan oberoende av varandra begära att boutredningsman förordnas. I den processen rekommenderar vi alltid att ni anlitar ett eget ombud eftersom det är komplicerad juridik och det kan också skynda på processen att ha ett sakkunnigt ombud vid sin sida.

 

Välkommen med en förfrågan om hur vi kan hjälpa dig med ditt ärende!

Jurist Daniel Blomqvist

070-269 86 96
daniel@agerajuristbyra.se